Дошкільна лінгводидактика

№ 1. Провідною формою роботи з художньою літературою є:

а. читання та розповідання художніх творів

б. повсякденне життя

в. заняття з художньої літератури

г. ігри-драматизації

№ 2. Ефективність роботи з розвитку мови залежить:

а. правильно підібраних методів та прийомів

б. педагогічної майстерності вихователя

в. контролю і перевірки знань дітей з розвитку мови

г. чітко продуманої системи педагогічного впливу, від педагогічних умінь та навичок вихователя

№ 3. Хто з учених виділяє чотири основних поняття, які становлять основу методики розвитку рідної мови:

а. С.Русова

б. О.Усова

в. Л.Федоренко

г. Є.Тихеєва

№ 4. Виникнення і розвиток мови тісно пов’язані з виникненням і розвитком:

а. мислення

б. слова

в. свідомості

г. поняття

№ 5. У корі головного мозку людини є:

а. три мовні Дошкільна лінгводидактика центри

б. два мовні центри

в. один мовний центр

г. немає жодного

№ 6. Хто з учених довів залежність розвитку голосових реакцій дитини від розвитку дрібних м’язів пальців?

а. Русова

б. М.Кольцова

в. О.Усова

г. Є.Тихеєва

№ 7. Хто вперше ввів розмежування понять мови і мовлення в лінгвістичну науку?

а. Ф.де Соссюр

б. Н.Жинкін

в. О.Леонтьєв

г. Ф.Сохін

№ 8. Під час самостійних творчих розповідей дитина вдається до:

а. ситуативного мовлення

б. активного мовлення

в. контекстного мовлення

г. дитячого мовлення

№ 9. Хто з учених розробив нову методику навчання звуковому аналізу слів та читання на основі раннього усвідомлення дитиною звукової сторони мовлення?

а. П.Гальперін

б. О.Леонтьєв

в. Л. Виготський

г. Д.Ельконін

№ 10. Правила вживання лексичних і граматичних знаків Дошкільна лінгводидактика у лінгвістиці називають:

а. правилом

б. поняттям

в. нормою мови

г. закономірністю

№ 11. Хто з учених вперше використав термін "навчання мови" стосовно дітей дошкільного віку?

а. О.Усова

б. С.Русова

в. Є.Тихеєва

г. М.Кольцова

№ 12. Хто з учених вперше розробив зміст навчання дітей рідної мови?

а. В.Водовозова

б. Є.Тихеєва

в. Л.Паньєвська

г. А.Богуш

№ 13. Що лежить в основі принципів навчання дітей рідної мови?

а. прийоми

б. засоби

в. закономірністі

г. методи

№ 14. Комунікативна спрямованість навчання означає оволодіння дітьми рідною мовою як:

а. засобом передачі інформації

б. засобом комунікації, спілкування

в. засобом пізнавальної діяльності

г. в засобом спілкування тільки з однолітками

№ 15. Комплексні мовленнєві заняття проводять:

а. один раз у квартал

б. один раз на тиждень упродовж перших трьох Дошкільна лінгводидактика тижнів кожного місяця

в. на четвертому тижні кожного місяця

г. один раз на місяць

№ 16. Розвиток мовлення в період раннього дитинства відбувається у процесі:

а. опосередкованого спілкування дорослого з дитиною

б. спілкування між однолітками

в. емоційного спілкування дорослого з дитиною

г. розгляду іграшок

№ 17. Раннє дитинство щодо розвитку мовлення дітей за твердженням Г.Розенгарт-Пупко, поділяється на періоди:

а. 1рік життя

б. 1-3 роки (підготовчий період)

в. 1 місяць – 1,5 – 2 роки (підготовчий), 1,5 – 2 – 3 роки (період оформлення самостійного мовлення)г. 1-2 роки (ранній вік)

№ 18. Другий рік життя дитини характеризується:

а. розумінням мови дорослих, збагачення словника й активного мовлення

б. розумінням мови дорослих, розвитком мовленнєвих узагальнень, збагачення словника

в. розумінням мови дорослих, розвитком мовленнєвих узагальнень, збагачення словника Дошкільна лінгводидактика й активного мовлення

г. розвитком мовленнєвих узагальнень, збагачення словника й активного мовлення

№ 19. Як поділяються спеціальні принципи навчання дітей рідної мови?

а. відповідно до задумки вихователя

б. відповідно до часткових

в. відповідно до загальних

г. відповідно до розділів теорії та методики розвитку рідної мови

№ 20. Методи розвитку та навчання дітей рідної мови за джерелом знань:

а. словесні, наочні, практичні

б. теоретичні, практичні, ігрові

в. проблемні, словесні, ігрові

г. словесні, практично-теоретичні, проблемні

№ 21. Тривалість мовленнєвого заняття з дітьми третього року життя:

а. 5 хвилин

б. 12-15 хвилин

в. 8 хвилин

г. 20 хвилин

№ 22. Теоретичними засадами виховання звукової культури мовлення є вивчення:

а. фонетики

б. лексики

в. грамоти

г. граматики

№ 23. До органів артикуляції належать:

а. органи дихання, гортань і три надгортанні порожнини

б. органи дихання, гортань і Дошкільна лінгводидактика носоглотка

в. органи дихання, органи нюху і три надгортанні порожнини

г. органи зору, гортань і три надгортанні порожнини

№ 24. Обстеження звуковимови дітей різних вікових груп фіксується у:

а. щоденному журналі відвідування дітей

б. обліковому зошиті обстеження звуковимови

в. картці обстеження звуковимови

г. індивідуальному зошиті вихователя обстеження звуковимови

№ 25. Основними завданнями розвитку лексики є:

а. заміна діалектизмів словами літературної мови

б. розвиток образного мовлення

в. розвиток навичок словотворення

г. збагачення кількісного складу лексики, активізація та уточнення словника

№ 26. У склад комплексного заняття з лексики входять такі розділи:

а. словник, зв’язне мовлення, рідна природа

б. словник, граматика, зв’язне мовлення

в. словник, грамота, граматика

г. звукова культура, художня література, словник

№ 27. Граматична правильність мовлення - це:

а. дотримання в процесі Дошкільна лінгводидактика спілкування основних граматичних норм, сформульованих у вигляді правил

б. система протиставлених одна одній однорідних граматичних величин

в. оволодіння правилами сучасної української літературної мови

г. сукупність правил, систем і закономірних зв’язків між словами

№ 28. Оволодіти граматичною правильністю мовлення означає:

а. оволодіти правилами сучасної української літературної мови

б. оволодіти граматичними нормами рідної мови, що є складником літературної норми мови

в. оволодіти мовленням в ранньому віці

г. навчитися говорити правильно

№ 29. У методиці навчання дошкільнят розповіді з власного досвіду виділяють розповіді, у яких відображено:

а. індивідуальний та колективний досвід

б. колективний досвід, досвід сім’ї

в. порівняльний досвід

г. індивідуальний досвід

№ 30. Результатом, продуктом зв’язного мовленя є:

а. розмова

б. текст

в. діалог

г. розповідь

№ 31. Етичні бесіди як самостійне Дошкільна лінгводидактика заняття проводимо з дітьми:

а. молодшого та середнього дошкільного віку

б. середнього та старшого дошкільного віку

в. старшого дошкільного віку

г. всіх вікових груп

№ 32. В.Сохін одним із завдань мовленнєвої підготовки дітей до школи визначав:

а. формування свідомого лінгвістичного ставлення до мови і мовлення

б. підготовку руки дитини до письма

в. систематичне проведення занять з грамоти

г. оволодіння "живим мовленням"

№ 33. Підготовка руки дитини до письма в ДНЗ здійснюється:

а. в домашніх умовах

б. в індивідуальному порядку

в. на спеціально організованому занятті

г. в повсякденному житті

№ 34. Основними видами планування роботи з розвитку мовлення є:

а. план ігор-занять

б. план-конспект заняття

в. облік роботи

г. перспективний та календарний план

№ 35. Методичне керівництво роботою з розвитку мовлення Дошкільна лінгводидактика здійснюють:

а. старший вихователь

б. вихователь

в. завідувач і старший вихователь

г. медичний працівник

№ 36. Етичні бесіди поділяються на:

а. індивідуальні та групові

б. колективні, групові та індивідуальні

в. колективні, групові, морально-етичні

г. морально-етичні, групові

№ 37. Сприймання змісту художнього твору складається з таких процесів:

а. слухання, відтворення, переказування, читання на пам’ять

б. усвідомлення, розуміння, переказування, уваги

в. відтворення, уваги, уяви, мислення

г. слухання, уявлення, усвідомлення прослуханого, розуміння

№ 38. В ілюстраціях відображаються такі види малюнків:

а. умовний, книжковий

б. лінійний, світлотіньовий, умовний

в. лінійний й умовний

г. тіньовий і умовний

№ 39. Точне і послідовне відтворення авторського літературного твору - це:

а. телепередача

б. ляльковий театр

в. гра-драматизація

г. інсценізація

№ 40. Виберіть правильне визначення методики навчання рідної мови:

а. професійне спілкування з дітьми Дошкільна лінгводидактика під час навчання їх мови з використанням засобів українського розмовного і літературного мовлення у поєднанні з екстралінгвістичними засобами (мімікою, жестами, рухами, діями)

б. частина дошкільної педагогіки, яка розробляє єдину систему навчально-виховної роботи з розвитку мови, узагальнює передовий досвід дошкільних закладів, досвід кращих вихователів-новаторів і сім’ї, процес засвоєння дітьми дошкільного віку усної рідної мови

в. педагогічна галузь науки, що вивчає закономірності розвитку мовлення дітей на різних вікових етапах дитинства; специфіку педагогічної діяльності, спрямованої на формування мовних навичок у дітей; засоби, форми, методи і прийоми навчання дітей рідної мови

г. педагогічна наука, яка вивчає закономірності педагогічної діяльності, спрямованої на формування Дошкільна лінгводидактика мовлення у дітей дошкільного віку в дитячому садку

№ 41. Кінцевим результатом розвитку мовлення і навчання мови у ДНЗ є:

а. мовленнєва (навчально-мовленнєва, художньо-мовленнєва) діяльність дітей дошкільного віку

б. система потенційних мовних уявлень

в. формування мовної здібності, мовленнєвих навичок і мовленнєвих умінь

г. процес оволодіння мовою (рідною, іноземною) як засобом спілкування в умовах виховання і навчання

№ 42. Хто із вчених вперше розробив концепцію і зміст навчання дітей дошкільного віку рідної мови в українському дитячому садку?

а. К.Ушинський

б. Є.Тихеєва

в. С.Русова

г. О.Усова

№ 43. Структурний напрям роботи з розвитку мовлення передбачає:

а. розвиток діалогічного та монологічного мовлення

б. розвиток зв’язного мовлення, звукової культури, словника Дошкільна лінгводидактика, граматики, грамоти

в. художньої літератури та рідної природи

г. звукової культури, граматики та грамоти

№ 44. Термін "лінгводидактика" ввів у науковий обіг:

а. А.Богуш

б. М.Шанський

в. С.Гончаренко

г. Ф. Сохін

№ 45. Сучасна українська лінгводидактика послуговується філософськими уявленнями:

а. розвиток координації між усним та писемним мовленням

б. мова як соціальне явище

в. взаємозв’язок I та II сигнальних систем

г. мова – це суспільне явище, засіб спілкування, взаємозв’язок мови і мислення, слова і поняття, взаємозв’язок мови та історії народу, мови та поезії, практика – критерій істини

№ 46. Природничами засадами дошкільної лінгводидактики (методики рідної мови) є:

а. дослідження М.Красногорського про особливості утворення безпосередньо мовних рефлексів

б. вчення фізіологів про умовно-рефлекторний характер засвоєння мови

в Дошкільна лінгводидактика. дослідження О. Іванова-Смоленського про становлення другої сигнальної системи у дітей

г. вчення І.Павлова про сигнальну діяльність кори великих півкуль головного мозку

№ 47. Центр сприймання мовлення на слух, розуміння мовлення:

а. центри Дежеріна і Верніке

б. центр Верніке

в. центр Дежеріна

г. центр Брока

№ 48. Психологічними засадами лінгводидактики є:

а. соціально-емоційний контакт з дорослими

б. вчення психологів про мову

в. вчення психологів про особливості психічного розвитку дітей

г. вчення психологів і психолінгвістів про розвиток мовленнєвих функцій, усвідомлення мовлення дітьми

№ 49. Провідною функцією мови є:

а. контактно-мовленнєва

б. мисленнєво-творча

в. експресивна

г. комунікативна

№ 50. Хто висловив думку: "Виховання дітей від народження до шести років повинно відбуватися у материнській школі"?

а. В.Сухомлинський

б. В Дошкільна лінгводидактика.Одоєвський

в. Я.Коменський

г. К.Ушинський

№ 51. Де відбувається навчання дітей рідної мови?

а. бібліотеці, сім’ї, спілкуванні з однолітками

б. семінарах, практикумах, методоб’єднаннях, п’ятихвилинках

в. спеціально організованих мовленнєвих заняттях, повсякденному житті, режимних моментах

г. дошкільному навчальному закладі

№ 52. Закономірності засвоєння рідної мови (за Л.Федоренко) - це:

а. процес, що обслуговує мовленнєву діяльність дітей

б. об’єктивно існуюча залежність результату засвоєння мови від розвивального потенціалу мовленнєвого середовища

в. система сформованих професійно-мовленнєвих знань, умінь і навичок та комплекс особливих індивідуально-психологічних властивостей особистості

г. оволодіння дітьми рідною мовою як засобом комунікації

№ 53. Закономірності засвоєння дітьми мови розробила:

а. Є.Тихеєва

б. Л.Федоренко

в. Е.Короткова

г. А.Богуш

№ 54. Принципи навчання рідної мови - це:

а. оволодіння Дошкільна лінгводидактика дітьми знаннями, вміннями і навичками з наступним їх використанням у житті

б. положення, які визначають як загальні, так і другорядні параметри

в. вихідні теоретичні положення (правила, вимоги), керуючись якими, вихователь добирає засоби, методи і прийоми навчання, передбачає його ефективність

г. процесу навчання даного предмета, а також найефективніші засоби досягнення поставленої дидактичної мети

№ 55. Основними засобами розвитку мовлення є:

а. мовлення дорослих, мовлення дітей

б. організація спілкування у різних видах діяльності з довкілля, природа, ознайомлення з художньою літературою, використання технічних засобів навчання, мовлення вихователя як засіб впливу на мовлення дітей

в. мовлення вихователя

г. гра, навчання, праця

№ 56. Провідною формою навчання дітей рідної мови та розвитку мовлення є Дошкільна лінгводидактика:

а. гра, праця

б. спеціально організовані заняття

в. режимні моменти

г. спілкування

№ 57. До наукових основ дошкільної лінгводидактики відносимо:

а. наочні, словесні, практичні, ігрові

б. філософські, природничі, психологічні, лінгводидактичні

в. заняття, ігри, індивідуальну роботу, самостійну діяльність

г. філософські, природничі, психологічні, педагогічні

№ 58. Єдність мови і мислення виявляється у зв’язку між:

а. словом і реченням

б. словом і текстом

в. поняттям і словом

г. звуком і розумінням почутого

№ 59. Оволодіваючи мовою, дитина водночас вчиться:

а. розуміти

б. мислити

в. говорити

г. висловлюватись

№ 60. Механізм становлення другої сигнальної системи у дітей дослідив:

а. Н.Красногорський

б. І.Сєчєнов

в. А.Іванов-Смоленський

г. І Павлов

№ 61. Мовно-руховий центр, який забезпечує артикуляцію звуків - це:

а. центр Дежеріна

б. центр Верніке

в. центр Брока

г. центри Дежеріна і Брока

№ 62. Особливості утворення Дошкільна лінгводидактика безпосередньо мовних рефлексів досліджував:

а. І Павлов

б. А.Іванов-Смоленський

в. Н.Красногорський

г. І.Сєчєнов

№ 63. Під мовною діяльність Л.Щерба розумів:

а. сукупність актів говоріння й розуміння

б. сукупність актів говоріння і слухання

в. мовну здібність

г. мовний процес

№ 64. Завданнями теорії та методики рідної мови є:

а. розробка на науково-педагогічній основі єдиної системи мовного розвитку дітей від народження до 6 років; найефективніших засобів, методів і прийомів розвитку мови дітей; діагностичних та корекційних методик мовного розвитку дітей; встановлення зв’язку теорії з практикою та збагачення практики новими науковими відкриттями; розповсюдження передового досвіду роботи з вивчення рідної мови в ДНЗ

б. розробка діагностичних та корекційних методик мовного Дошкільна лінгводидактика розвитку дітей; встановлення зв’язку теорії з практикою та збагачення практики новими науковими відкриттями; розповсюдження передового досвіду роботи з вивчення рідної мови в ДНЗ

в. закономірності засвоєння мови, принципами навчання, розвиваючий потенціал мовного середовища, засоби навчання мови

г. встановлення діагностичних та корекційних методик мовного розвитку дітей; встановлення зв’язку теорії з практикою та збагачення практики новими науковими відкриттями; розповсюдження передового досвіду роботи з вивчення рідної мови в ДНЗ

№ 65. Хто із вчених розробив психологічну періодизацію мовленнєвого розвитку дитини?

а. Ж.Піаже

б. Л.Виготський

в. А.Маркова

г. С.Рубінштейн

№ 66. Хто з учених розкрив психологічну природу мовленнєвих функцій?

а. Л. Виготський

б. Л.Щерба

в. М.Кольцова

г. А.Богуш

№ 67. Хто Дошкільна лінгводидактика з учених вважає, що егоцентричне мовлення є генетично первинною формою мовлення?

а. Л.Щерба

б. В.Штерн

в. Ж.Піаже

г. Л. Виготський

№ 68. Які основні дві функції включає мова?

а. комунікативну та регулюючу

б. комунікативну і прагматичну;

в. мислительну та комунікативну

г. комунікативну й інформативну

№ 69. Хто з учених вперше ввів заняття з розвитку мови в практику роботи дитячого садка?

а. С.Русова

б. М.Кольцова

в. Є.Тихеєва

г. О.Усова

№ 70. Засвоєння граматичного значення слова пов’язане з розвитком:

а. фонематичного слуху

б. логічного мислення

в. мовно-артикуляційного апарату

г. пам’яті

№ 71. Навчання дітей розповідати – це завдання розділу:

а. словника

б. зв’язного мовлення

в. граматики

г. художньої літератури

№ 72. Мінімальною комунікативною одиницею мови є:

а. текст

б. речення

в. звук

г. слово

№ 73. Який Дошкільна лінгводидактика з розділів методики розвитку рідної мови сприяє розвитку зв’язного мовлення, оволодіння граматикою, збагаченню та уточненню словника, закріпленню правильної звуковимови:

а. ознайомлення з навколишнім

б. грамота

в. художня література

г. рідна природа

№ 74. У ДНЗ вірші читають для:

а. інсценізації, сприймання, запам’ятовування

б. сприймання, роботи над виразністю, запам’ятовування, інсценізації

в. розуміння і сприймання

г. запам’ятовування інсценізації

№ 75. З кількох частин складається етична бесіда?

а. чотирьох

б. п’ятьох

в. трьох

г. двох

№ 76. У якій віковій групі можна читати вірші за ролями та інсценізувати їх:

а. у середній

б. в молодшій та середній

в. в молодшій

г. у середній та старшій

№ 77. У якій віковій групі проводиться чергування дітей в кутку книги?

а. у середній та Дошкільна лінгводидактика старшій

б. у середній

в. у молодшій

г. у старшій

№ 78. Н. Швачкін поділяє засвоєння дітьми звуків на два періоди – виберіть правильну відповідь:

а. фонемний і післяфонемний

б. фонемний і післяфонемний

в. дофонемний і фонемний

г. немовленнєвий і мовленнєвий

№ 79. На кінець 2 р.ж. у словнику дитини налічується:

а. 400 сл.

б. 1500сл.

в. 300 сл.

г. 200 сл.

№ 80. На заняттях з художньої літератури перед вихователем стоїть завдання:

а. навчити дітей сприймати твори

б. навчити дітей розуміти структуру твору

в. навчити дітей читати

г. навчити дітей бути уважними

№ 81. Гра-драматизація є:

а. самостійним видом ігрової діяльності дітей

б. творчим видом ігрової діяльності дітей

в. спонтанною

г. колективним видом ігрової діяльності дітей

№ 82. Казки розповідаються дітям:

а. молодшого та середнього дошкільного Дошкільна лінгводидактика віку

б. усіх вікових груп

в. старшого дошкільного віку

г. середнього та старшого дошкільного віку

№ 83. Основними видами планування роботи з розвитку мовлення є:

а. перспективний та календарний план

б. облік роботи

в. план-конспект заняття

г. план ігор-занять

№ 84. Оберіть закінчення до речення "Один-два рази на квартал тривалістю 30-40 хв. можна проводити …"

а. групові етичні бесіди

б. літературні ранки

в. колективні етичні бесіди

г. заняття з казкою

№ 85. Предметом дошкільної лінгводидактики є:

а. мовленнєва (навчально-мовленнєва, художньо-мовленнєва) діяльність дітей дошкільного віку

б. методи формування мовної здібності, мовленнєвих навичок і мовленнєвих умінь

в. педагогічна діяльність, спрямована на формування мовленнєвих навичок дошкільників

г. процес розвитку мовлення дітей та навчання їх рідної мови на різних етапах дошкільного дитинства

№ 86. Об Дошкільна лінгводидактика’єктом дошкільної лінгводидактики є:

а. психологічна мовленнєва організація індивіда

б. мова

в. процес оволодіння мовою (рідною, іноземною) як засобом спілкування в умовах виховання і навчання

г. навчально-мовленнєва діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі, тобто організований, цілеспрямований процес використання мови для передавання і засвоєння суспільно-історичного досвіду, оволодіння суспільними способами дій з метою спілкування та планування діяльності

№ 87. Метою сучасної лінгводидактики на етапі дошкільного дитинства є:

а. виховання мовної особистості

б. навчання мови

в. розвиток словника дитини

г. розвиток мовлення дошкільників

№ 88. До системи вправ з виховання звукової культури мовлення дошкільників не входять вправи на розвиток:

а. фонематичного слуху

б. розповідання

в. мовленнєвого апарату

г. інтонаційної виразності мовлення

№ 89. Визначте, який розділ не передбачено програмним Дошкільна лінгводидактика змістом у структурі комплексного заняття з розвитку мови:

а. словник

б. звукова культура

в. граматика

г. розвиток діалогічного мовлення

№ 90. Продуктивний вид активної мовленнєвої діяльності, активний процес здійснення спілкування, зовнішнє вираження способу формування та формулювання думки засобом мови – це:

а. письмо

б. слухання

в. говоріння

г. читання

№ 91. Повноцінне засвоєння дошкільником усіх видів мовленнєвої компетенції є основою формування:

а. фонетичної компетенції

б. граматичної компетенції

в. лексичної компетенції

г. комунікативної компетенції

№ 92. Неусвідомлене вживання дошкільником граматичних форм рідної мови згідно із законами й норами граматики (рід, число, відмінок, клична форма тощо), чуття граматичної форми, наявність корекційних навичок щодо правильності вживання граматичних норм становлять зміст:

а. діамонологічної компетенції

б. лексичної компетенції

в. фонетичної компетенції

г. граматичної компетенції

№ 93. Відповідно Дошкільна лінгводидактика до Базисного компонента дошкільної освіти наявність певного запасу слів у межах вікового періоду, здатність до адекватного використання лексем, доречне вживання образних виразів, приказок, прислів’їв, фразеологічних зворотів становлять зміст:

а. лексичної компетенції

б. граматичної компетенції

в. комунікативної компетенції

г. діамонологічної компетенції

№ 94. Куток книги організовують:

а. у молодшій групі

б. у старшій групі

в. у середній групі

г. в усіх вікових групах

№ 95. У якій віковій групі не проводиться спеціальних занять з вивчення віршів напам’ять?

а. тільки в молодшій групі

б. у першій молодшій та першому кварталі 2 молодшої групи

в. в молодшій та середній групах

г. у старшій групі

№ 96. Які види розповідей, на думку Г. Дементьєвої, є найлегшими для дітей?

а Дошкільна лінгводидактика. творчі

б. сюжетні, фактичні

в. з власного досвіду

г. описові

№ 97. Який тип заняття у дошкільному навчальному закладі не стосується словникової роботи?

а. групове

б. тематичне

в. комплексне

г. підготовче

№ 98. Правильна вимова дошкільником всіх звуків рідної мови, звукосполучень згідно орфоепічних норм, наголосів, добре розвинений фонематичний слух, що дозволяє диференціювати фонеми; володіння інтонаційними засобами виразності мовлення (темп, тембр, сила голосу, логічні наголоси тощо) становлять зміст:

а. фонетичної компетенції

б. комунікативної компетенції

в. лексичної компетенції

г. граматичної компетенції

№ 99. Розуміння дошкільником зв’язного тексту, вміння відповідати на запитання і звертатися із запитаннями, підтримувати та розпочинати розмову, вести діалог, складати різні види розповідей становлять зміст:

а. граматичної компетенції

б. діамонологічної компетенції

в. лексичної компетенції

г. комунікативної компетенції

№ 100. Діяльність дошкільника, що пов’язана із Дошкільна лінгводидактика сприйняттям літературних творів, їх виконанням, відтворенням, що супроводжується образним, виразним мовленням, словесною творчістю, називають:

а. культурою мовленнєвого спілкування

б. мовленнєвим етикетом

в. мовленнєвою компетенцією

г. художньо-мовленнєвою діяльністю

№ 101. Хто з учених усю складну умовно-рефлекторну діяльність кори великих півкуль головного мозку назвав сигнальною діяльністю?

а. А. Іванов-Смоленський

б. І. Сєчєнов

в. Н. Красногорський

г. І. Павлов

№ 102. Розвиток мови в ДНЗ здійснюється:

а. на спеціально організованих заняттях та в самостійній діяльності дітей

б. на спеціально організованих занять і в повсякденному житті

в. в повсякденному житті та в індивідуальній роботі

г. на заняттях та в режимних моментах

№ 103. Роль ігор-драматизацій у розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку досліджували:

а Дошкільна лінгводидактика. Є.Лукіна

б. О.Богданова

в. Н.Карпінська

г. А.Богуш

№ 104. У якій віковій групі пропонується така структура заняття з вивчення віршів: вступна бесіда, розгляд наочності, читання вірша вихователем, пояснення незнайомих слів, показ наочності, повторне читання двічі вихователем, читання вірша дітьми із залучення до активної діяльності:

а. у середній

б. у старшій

в. у молодшій

г. у ранньому віці

№ 105. Назвіть сучасних учених, авторів програм, підручників, посібників у галузі дошкільної лінгводидактики:

а. А.Богуш, Н.Гавриш, К.Крутій

б. Б.Баєв, Г.Костюк, Д.Ніколенко, І.Синиця, П.Чамата

в. С.Русова, М.Грушевський, О.Ольжич, І.Огієнко

г. А.Богуш, Л.Глухенька, А.Іваненко, М.Івашиніна, В.Коник, Н.Савельєва

№ 106. Визначте прізвище науковця Дошкільна лінгводидактика, який виступав проти механічного цілеспрямованого заучування напам'ять віршів дітьми дошкільного віку.

а. Є. Фльоріна

б. А.Богуш

в. С.Русова

г. Н.Ветлугіна


documentaauqhun.html
documentaauqpev.html
documentaauqwpd.html
documentaaurdzl.html
documentaaurljt.html
Документ Дошкільна лінгводидактика